ນໍ້າທາ

ນໍ້າທາ in ເມືອງປາກທາ.

ນໍ້າທາ

waterway
river