ຫລວງນໍ້າທາ

ຫລວງນໍ້າທາ
ເມືອງລອງ 8
ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ 36
ເມືອງນາແລ 7
ເມືອງສີງ 53
ເມືອງວຽງພູຄາ 14