ຫລວງນໍ້າທາ

ຫລວງນໍ້າທາ
ເມືອງລອງ 12
ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ 45
ເມືອງນາແລ 5
ເມືອງສີງ 58
ເມືອງວຽງພູຄາ 16