Cartogiraffe.com

ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ

ແຜນທີ່ຂອງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ. ບໍ່ແກ້ວ, ປະເທດລາວ. In der Umgebung finden Sie unter anderem: ບ້ານ: 77; ອາບນ້ຳ, ສະຖານທໍ: 10; ຮ້ານການເຂົ້າໜັງ: 5; ບ້ານທ່ານ: 5. ໃນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ມີຖະໜົນ 63 ຖະໜົນ.