ຫົວພັນ

ຫົວພັນ
ເມືອງແອດ 3
ຫົວເມືອງ 3
ອງສົບເບົາ 3
ວຽງໄຊ 3
ຊຳເໜືອ 8
ຊຳໃຕ້ 2
ຊຽງຄໍ້ 1
ຊ່ອນ 1
ເມືອງກອັນ 0
ເມືອງຮ້ຽມ 3