ຫົວພັນ

ຫົວພັນ
ເມືອງແອດ 3
ຫົວເມືອງ 1
ອງສົບເບົາ 1
ເມືອງວຽງທອງ 4
ວຽງໄຊ 3
ຊຳເໜືອ 8
ຊຳໃຕ້ 1
ຊຽງຄໍ້ 1
ຊ່ອນ 1
ເມືອງກອັນ 0
ເມືອງຮ້ຽມ 3