ຫົວພັນ

ຫົວພັນ
ເມືອງແອດ 3
ຫົວເມືອງ 1
ອງສົບເບົາ 1
ວຽງໄຊ 3
ຊຳເໜືອ 9
ຊຳໃຕ້ 1
ຊຽງຄໍ້ 1
ເມືອງກອັນ 0