ອຸດົມໄຊ

ອຸດົມໄຊ
ເມືອງແບ່ງ 5
ເມືອງຮຸນ 12
ເມືອງຫຼາ 4
ເມືອງນາໝ 8
ເມືອງງາ 12
ເມືອງປາກແບ່ງ 16
ເມືອງໄຊ 33