ອຸດົມໄຊ

ອຸດົມໄຊ
ເມືອງແບ່ງ 7
ເມືອງຮຸນ 11
ເມືອງຫຼາ 4
ເມືອງນາໝ 9
ເມືອງງາ 12
ເມືອງປາກແບ່ງ 17
ເມືອງໄຊ 36