ອຸດົມໄຊ

ອຸດົມໄຊ
ເມືອງແບ່ງ 5
ເມືອງຮຸນ 11
ເມືອງຫຼາ 4
ເມືອງນາໝ 9
ເມືອງງາ 12
ເມືອງປາກແບ່ງ 16
ເມືອງໄຊ 35