Nubi Gewog

Nubi Gewog
Gagar Kar-Zhong 1
Darbab Sinphoog 1
Bemji Chela 0
Bji Saengbji 0
Bagochen Boolingpang Ueling 6