པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་
Norboogang Gewog
Norboogang_Rinchhenzor 0
Nyingshingborang 0
Tshaelshingzor 0
Maenchhu_Nganglam 0
Gashari 0
Dechhenling Gewog
Bidoongri_Yangmalashing 0
Goishing_Ridzommo 0
Dechhenling_Goenpawoong 0
Namdagling 0
Doongphu_Shingchongri 0
Doongchhilo_Kholomri 0
Chhoekhorling Gewog
Dizama_Shoguri 0
Arden 0
Chhoekhorling_Gazawong 0
Yargyewoong 0
Kerong 0
Khar Gewog
Khengzor_Labar 0
Nagtseri_Shemshem_Tsebar 0
Shi-Nangri 0
Khar_Yagyur 0
Bongmaan 0
Nanong Gewog
Terphu_Woongchhiloo 0
Tokari 0
Nanong 0
Gashigkhar_Tshatshi 0
Raling 0
Zobel Gewog
Chhoongkhar_Pangthangdaza 0
Ngangmalang_Zorjoog 0
Zobel 0
Raysinang 0
Maan_Tshelinggor 0
Shumar Gewog
Chongmashing_Dagor 0
Goenpoong_Shali 0
Nangkor 0
Khothagpa_Yalang 0
Bartseri 0
Dungmaed Gewog
Bangyuel 0
Serduwa 0
La-Nyiri_Thrumchoong 0
Dungmaed_Zimzor 0
Woongborang 0
Chongshing Gewog
Chongshing_Jorphoong 0
Kamri_Yomzor 0
Maendi 0
Thongsa 0
Gooyoom_La-Nangzor 0
Chhimoong Gewog
Chhiphoong 0
Nyasikhar 0
Pangthang_Redingla 0
Loongkholom 0
Chhimoong 0
Yurung Gewog
Khangma 0
Bangdala 0
Wanglakho_Thoong-Go 0
Doongsingma_Thoongkhar 0
Khominang_Yangkhar 0