ကျောက်ထုလေဆိပ်

ကျောက်ထုလေဆိပ် in ဆော.

ကျောက်ထုလေဆိပ်