မင်းဘူးခရိုင်

မင်းဘူးခရိုင်
မင်းဘူး 23
ငဖဲ 81
ပွင့်ဖြူ 7
စလင်း 13
စေတုတ္တရာ 6