Cartogiraffe.com

ဆင်ချည်တိုင်

ဆင်ချည်တိုင် က ဝမ်းတွင်း တြင် ဒုတိယ လမ်း သည်။

မြန်မာ: မြေပုံတွင် အသုံးပြု အလုပ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ဆင်ချည်တိုင်

နယ်စဥ် (Nay-sa)
လမ်းမှတ်