Cartogiraffe.com

နွားထိုးကြီး

နွားထိုးကြီး က နွားထိုးကြီး တြင် ဒုတိယ လမ်း သည်။

မြန်မာ: မြေပုံတွင် အသုံးပြု အလုပ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ နွားထိုးကြီး

နယ်စဥ် (Nay-sa)
လမ်းမှတ်
ဘာသာ
Pagoda