აჯამეთის აღკვეთილი (Ajameti Managed Resrve)

აჯამეთის აღკვეთილი (Ajameti Managed Resrve)

Erholung und Freizeit
Naturschutzgebiet
Beyond dummy