ដែនជំរកសត្វព្រៃ បឹងពេរ

ដែនជំរកសត្វព្រៃ បឹងពេរ in ខេត្តកំពង់ធំ.

ដែនជំរកសត្វព្រៃ បឹងពេរ

leisure
nature_reserve