ខេត្តប៉ៃលិន

ខេត្តប៉ៃលិន
ក្រុងប៉ៃលិន 2
ស្រុកសាលាក្រៅ 8