ស្ពានស្ទឹងមាត់

ស្ពានស្ទឹងមាត់ is a street in ខេត្តពោធិ៍សាត់.

ស្ពានស្ទឹងមាត់

type of road
District road