អូរធ្លាម្អម

អូរធ្លាម្អម in ខេត្តពោធិ៍សាត់.

អូរធ្លាម្អម

waterway
river