សាលាសង្កាត់ ស្រះឫស្សី

សាលាសង្កាត់ ស្រះឫស្សី is a townhall in ខេត្តស្ទឹងត្រែង. In the area there is a restaurant.