ນຳ້ຄາງ

ນຳ້ຄາງ in ເມືອງຍອດອ.

ນຳ້ຄາງ

waterway
river