ຜົ້ງສາລີ

ຜົ້ງສາລີ
ເມືອງບຸນເໜືອ
ເມືອງບຸນໃຕ້
ເມືອງຍອດອ
ເມືອງຂວາ
ເມືອງໃໝ
ສົບຮຸນ
ເມືອງຜົ້ງສາລ
ເມືອງສຳພັນ