ຜົ້ງສາລີ

ຜົ້ງສາລີ
ເມືອງບຸນເໜືອ 4
ເມືອງບຸນໃຕ້ 6
ເມືອງຍອດອ 2
ເມືອງຂວາ 8
ເມືອງໃໝ
ສົບຮຸນ 0
ເມືອງຜົ້ງສາລ 3
ເມືອງສຳພັນ 5