ນຳ້ບຸ່ນ

ນຳ້ບຸ່ນ in ເມືອງບຸນເໜືອ.

ນຳ້ບຸ່ນ

waterway
river
Village
ພຽງດອກຄໍ, ກອງ, ບໍ້ໃຫມ່, ຜ່າປູນເກົ່າ, ຫົ່ມ, ພຽງໄຊ
town
ບູນເໜືອ