ນຳ້ໄງ

ນຳ້ໄງ in ເມືອງບຸນເໜືອ.

ນຳ້ໄງ

waterway
river
Village
ງາຍເຫນືອ