ນຳ້ເລັນ

ນຳ້ເລັນ in ເມືອງຜົ້ງສາລ.

ນຳ້ເລັນ

waterway
river