ນຳ້ຫູນ

ນຳ້ຫູນ in ເມືອງສຳພັນ.

ນຳ້ຫູນ

waterway
river