ນ້ຳອູ

ນ້ຳອູ in ເມືອງສຳພັນ.

ນ້ຳອູ

waterway
river
Village
ນາໄຊ, ຫາດລານ