ຫລວງນໍ້າທາ

ຫລວງນໍ້າທາ
ເມືອງລອງ 11
ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ 44
ເມືອງນາແລ 7
ເມືອງສີງ 59
ເມືອງວຽງພູຄາ 16