ອຸດົມໄຊ

ອຸດົມໄຊ
ເມືອງແບ່ງ 4
ເມືອງຮຸນ 11
ເມືອງຫຼາ 4
ເມືອງນາໝ 7
ເມືອງງາ 13
ເມືອງປາກແບ່ງ 15
ເມືອງໄຊ 29