Cao Bằng

Cao Bằng
Bảo Lâm 6
Bảo Lạc 5
Nguyên Bình 5
Cao Bằng 6
Thông Nông 8
Hà Quảng 7
Hòa An 10
Trà Lĩnh 0
Trùng Khánh 2
Quảng Uyên 2
Hạ Lang 9
Phục Hòa 3
Thạch An 2