Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai
Krông Pa 4
Ia Grai 15
Đức Cơ 3
Chư Prông 6
Chư Sê 23
Phú Thiện 5
Ayun Pa 5
Ia Pa 2
Kông Chro 4
Chư Păh 6
K'Bang 3
An Khê 13
Đak Pơ 6
Mang Yang 4
Chư Pưh 7
Pleiku 207
Đắk Đoa 7