Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai
Krông Pa 3
Ia Grai 14
Đức Cơ 7
Chư Prông 6
Chư Sê 12
Phú Thiện 2
Ayun Pa 3
Ia Pa 4
Kông Chro 4
Chư Păh 10
K'Bang 17
An Khê 11
Đak Pơ 2
Mang Yang 15
Chư Pưh 1
Pleiku 194
Đắk Đoa 12