Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai
Krông Pa 4
Ia Grai 17
Đức Cơ 5
Chư Prông 7
Chư Sê 29
Phú Thiện 6
Ayun Pa 7
Ia Pa 2
Kông Chro 4
Chư Păh 7
K'Bang 3
An Khê 14
Đak Pơ 7
Mang Yang 4
Chư Pưh 9
Pleiku 211
Đắk Đoa 9