Tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai
Krông Pa 4
Ia Grai 12
Đức Cơ 2
Chư Prông 5
Chư Sê 16
Phú Thiện 1
Ayun Pa 3
Ia Pa 2
Kông Chro 4
Chư Păh 5
K'Bang 1
An Khê 9
Đak Pơ 3
Mang Yang 3
Chư Pưh 1
Pleiku 202
Đắk Đoa 2