Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên
Mường Nhé 10
Điện Biên 9
Điện Biên Phủ 22
Điện Biên Đông 1
Nậm Pồ 2
Mường Ảng 5
Tủa Chùa 4
Mường Nhé 0
Tuần Giáo 9
Mường Chà 20