Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên
Mường Nhé 32
Điện Biên 9
Điện Biên Phủ 42
Điện Biên Đông 1
Nậm Pồ 3
Mường Ảng 2
Tủa Chùa 5
Thị xã Mường Lay
Phường Sông Đà 0
Phường Na Lay 0
Xã Lay Nưa 0
Tuần Giáo 5
Mường Chà 21