Tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn
Văn Lãng 21
Bình Gia 8
Tràng Định 28
Bắc Sơn 11
Hữu Lũng 20
Đình Lập 14
Chi Lăng 23
Văn Quan 23
Thành phố Lạng Sơn 9
Cao Lộc 34
Lộc Bình 9