Tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn
Văn Lãng 20
Bình Gia 8
Tràng Định 11
Bắc Sơn 3
Hữu Lũng 17
Đình Lập 9
Chi Lăng 22
Văn Quan 16
Thành phố Lạng Sơn
Phường Tam Thanh 0
Phường Chi Lăng 0
Cao Lộc
Xã Phú Xá 0
Lộc Bình
Thị trấn Lộc Bình 0
Xã Khuất Xá 0
Xã Tú Đoạn 0
Xã Đồng Bục 0
Xã Hữu Khánh 0
Xã Lục Thôn 0
Xã Mẫu Sơn 0
Xã Xuân Mãn 0
Xã Bằng Khánh 0
Xã Yên Khoái 0
Phường Vĩnh Trại 31
Xã Hoàng Đồng 8
Thị trấn Cao Lộc 4
Phường Hoàng Văn Thụ 21
Phường Đông Kinh 13
Xã Mai Pha 8
Xã Quảng Lạc 3
Xã Song Giáp 1
Xã Thuỵ Hùng 3