Provincia Tomás Frías

Provincia Tomás Frías
Municipio Potosi 606
Municipio Tinguipaya 38
Municipio Urmiri 8
Municipio Yocalla 49