Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija
Općina Hlebine 30
Općina Koprivnički Bregi 27
Općina Sveti Ivan Žabno 16
Općina Kalnik 11
Grad Đurđevac 88
Općina Virje 58
Općina Novigrad Podravski 42
Općina Molve
Čingi-Lingi 0
Općina Gola 20
Općina Peteranec 15
Grad Koprivnica 354
Općina Koprivnički Ivanec 29
Općina Sokolovac 11
Grad Križevci 205
Općina Sveti Petar Orehovec 11
Općina Gornja Rijeka 8
Općina Đelekovec 10
Općina Legrad 28
Općina Rasinja 42
Općina Drnje 28
Općina Ferdinandovac 8
Općina Novo Virje 9
Općina Kloštar Podravski 17
Općina Podravske Sesvete 12
Općina Kalinovac 15