Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija
Općina Hlebine 29
Općina Koprivnički Bregi 27
Općina Sveti Ivan Žabno 21
Općina Kalnik 12
Grad Đurđevac 101
Općina Virje 68
Općina Novigrad Podravski 44
Općina Molve
Čingi-Lingi 0
Općina Gola 26
Općina Peteranec 16
Grad Koprivnica 354
Općina Koprivnički Ivanec 30
Općina Sokolovac 13
Grad Križevci 223
Općina Sveti Petar Orehovec 15
Općina Gornja Rijeka 10
Općina Đelekovec 10
Općina Legrad 31
Općina Rasinja 44
Općina Drnje 27
Općina Ferdinandovac 28
Općina Novo Virje 11
Općina Kloštar Podravski 23
Općina Podravske Sesvete
Podravske Sesvete 0
Općina Kalinovac 18