Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija
Općina Hlebine 30
Općina Koprivnički Bregi 24
Općina Sveti Ivan Žabno 16
Općina Kalnik 11
Grad Đurđevac 85
Općina Virje 48
Općina Novigrad Podravski 35
Općina Molve
Čingi-Lingi 0
Općina Gola 20
Općina Peteranec 15
Grad Koprivnica 335
Općina Koprivnički Ivanec 29
Općina Sokolovac 8
Grad Križevci 205
Općina Sveti Petar Orehovec 10
Općina Gornja Rijeka 7
Općina Đelekovec 9
Općina Legrad 27
Općina Rasinja 17
Općina Drnje 24
Općina Ferdinandovac 8
Općina Novo Virje 8
Općina Kloštar Podravski 17
Općina Podravske Sesvete 12
Općina Kalinovac 14