Kosova / Kosovo

Kosova / Kosovo

Komuna e Kamenicës / Opština Kamenica Komuna e Istogut / Opština Istok Komuna e Vushtrrisë / Opština Vučitrn Komuna e Malishevës / Opština Mališevo Komuna e Suharekës / Opština Suva Reka Komuna e Mitrovicës Jugore / Opština Južna Mitrovica Komuna e Drenasit / Opština Glogovac Komuna e Gjakovës / Opština Ðakovica Komuna e Deçanit / Opština Dečane Komuna e Shtërpcës / Opština Štrpce Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane / Gilan Belediyesi Opština Zubin Potok / Komuna e Zubin Potokut Mamuşa Belediyesi / Komuna e Mamushës / Opština Mamuša Komuna e Shtimes / Opština Štimlje Opština Leposavić / Komuna e Leposaviqit Opština Novo Brdo / Komuna e Novobërdës Komuna e Obiliqit / Opština Obilić Komuna e Klinës / Opština Klina Komuna e Kaçanikut / Opština Kačanik Komuna e Prishtinës / Opština Priština Komuna e Podujevës / Opština Podujevo Komuna e Skënderajt / Opština Srbica Komuna e Pejës / Opština Peć Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje Komuna e Junikut / Opština Junik Komuna e Ferizajt / Opština Uroševac Komuna e Prizrenit / Opština Prizren / Prizren Belediyesi Komuna e Vitisë / Opština Vitina Opština Zvečan / Komuna e Zveçanit Komuna e Rahovecit / Opština Orahovac Komuna e Han i Elezit / Opština Elez Han Komuna e Dragashit / Opština Dragaš Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna Komuna e Kllokotit / Opština Klokot Opština Parteš - Pasjane / Komuna e Parteshit - Pasjanit Opština Ranilug / Komuna e Ranillugut Opština Severna Mitrovica / Komuna e Mitrovicës Veriore
Kosova / Kosovo
Komuna e Kamenicës / Opština Kamenica 589
Komuna e Istogut / Opština Istok 352
Komuna e Vushtrrisë / Opština Vučitrn
Vushtrri 359
Komuna e Malishevës / Opština Mališevo 88
Komuna e Suharekës / Opština Suva Reka 324
Komuna e Mitrovicës Jugore / Opština Južna Mitrovica
Suhodoll 4
Komuna e Drenasit / Opština Glogovac 785
Komuna e Gjakovës / Opština Ðakovica 1321
Komuna e Deçanit / Opština Dečane 624
Komuna e Shtërpcës / Opština Štrpce 32
Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane / Gilan Belediyesi
Gjilan 746
Livoç i Poshtëm 56
Opština Zubin Potok / Komuna e Zubin Potokut 7
Mamuşa Belediyesi / Komuna e Mamushës / Opština Mamuša
Mamuşa - Mamushë 50
Komuna e Shtimes / Opština Štimlje 305
Opština Leposavić / Komuna e Leposaviqit 19
Opština Novo Brdo / Komuna e Novobërdës 26
Komuna e Obiliqit / Opština Obilić
Graboc i Epërm 11
Siboc 37
Shipitullë 14
Hade 14
Hamidi 8
Breznicë 36
Babimoc - Babin Most 18
Milloshevë 37
Raskovë 13
Bakshi 10
Kryshevc 31
Llazarevë 13
Mazgit 37
Obiliq 143
Plemetin - Plemetina 26
Leshkoshiq 21
Caravadicë - Crkvena Vodica 27
Komuna e Klinës / Opština Klina 115
Komuna e Kaçanikut / Opština Kačanik 459
Komuna e Prishtinës / Opština Priština
Prishtinë
Shkabaj 22
Çagllavicë (Prishtinë)
Hajvali 114
Matiqan 245
Shashkoc 17
Kalabria 2 75
Prishtina e Re 1 103
Çagllavica 2 98
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo 1208
Komuna e Skënderajt / Opština Srbica 320
Komuna e Pejës / Opština Peć
Kuqishtë 15
Joshanicë / Stankaj 8
Haxhaj 8
Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan
Konjuh 34
Banullë 23
Llugaxhi 18
Lipjan 156
Hallaç i Vogël 12
Sllovi 27
Smallushë 10
Marec 10
Topliqan 32
Kojskë 7
Gllogoc 26
Gumnasellë 11
Ruboc - Rabovce 23
Grackë e Vogël 4
Grackë e Vjetër - Staro Gracko 18
Bujan 9
Bregu i Zi 8
Vrellë e Goleshit 12
Leletiq 3
Mirenë 5
Zllakuqan 1
Kraishtë 19
Varigoc 1
Ribar i Madh 13
Ribar i Vogël 5
Rufc i Ri 5
Rufc i Vjetër 12
Hallaç i Madh 8
Torinë 3
Qylagë 13
Poturoc 9
Dobrajë e Madhe 17
Magurë 13
Medvec 9
Dobrajë e Vogël 3
Llugë 3
Teqe 2
Janjevë 49
Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje
Lismir 18
Kuzmin 8
Vragoli 23
Henc 10
Miradi e Poshtme 24
Miradi e Epërme 21
Fushë Kosovë 252
Harilaq 25
Sllatinë e Madhe 34
Sllatinë e Vogël 14
Bardh i Vogël 7
Pomazotin 10
Bardh i Madh 47
Graboc i Poshtëm 12
Komuna e Junikut / Opština Junik 35
Komuna e Ferizajt / Opština Uroševac
Ferizaj 426
Komuna e Prizrenit / Opština Prizren / Prizren Belediyesi 1803
Komuna e Vitisë / Opština Vitina 423
Opština Zvečan / Komuna e Zveçanit 29
Komuna e Rahovecit / Opština Orahovac 531
Komuna e Han i Elezit / Opština Elez Han
Han i Elezit 21
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš
Dragaš - Dragash 21
Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna
Uglarë - Ugljare 40
Čaglavica (Gračanica) - Çagllavicë (Graçanicë) 26
Batuse - Batushë 13
Lepina - Lepi 13
Radevo - Radevë 9
Skulanevo 6
Suvi Do - Suhadoll 30
Preoce 39
Gračanica 95
Laplje Selo 40
Dobrotin 21
Livađe 19
Sushicë - Sušica 21
Gornja Gušterica 12
Donja Gušterica 25
Badovc 3
Komuna e Kllokotit / Opština Klokot
Klokot - Kllokot 35
Mogillë - Mogila 19
Vrbovac - Vërboc 12
Grnčare 9
Opština Parteš - Pasjane / Komuna e Parteshit - Pasjanit
Parteš 21
Donja Budriga 17
Pasjane 30
Opština Ranilug / Komuna e Ranillugut 108
Opština Severna Mitrovica / Komuna e Mitrovicës Veriore
Severna Mitrovica - Mitrovicë Veriore 24
Suhodoll i Poshtëm 0
Suhodoll i Epërm 0