Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane / Gilan Belediyesi

Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane / Gilan Belediyesi
Gjilan 746
Livoç i Poshtëm 56