Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane / Gilan Belediyesi

Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane / Gilan Belediyesi
Gjilan 840
Livoç i Poshtëm 63