Cartogiraffe.com

Fryslân

Kaart van Fryslân. Nederland. De bevolking is 649957.

Speld om de locatie op de kaart aan te geven Fryslân

Fryslân
Ooststellingwerf
Langedijke
Appelscha
Fochteloo
Waskemeer
Elsloo
Oldeberkoop
Haulerwijk
Haule
Nijeberkoop
Oosterwolde
Ravenswoud
Donkerbroek
Makkinga
Terschelling
Oosterend
Hoorn
Lies
Formerum
Landerum
Midsland
Striep
Kinnum
Baaiduinen
Kaard
Hee
West-Terschelling
Vlieland
Vlieland
Weststellingwerf
Nijeholtwolde
Oldeholtpade
Wolvega
Boijl
Spanga
Munnekeburen
Slijkenburg
Blesdijke
De Hoeve
Zandhuizen
Steggerda
Sonnega
Oosterstreek
De Blesse
Noordwolde
Oldetrijne
Nijelamer
Langelille
Ter Idzard
Oldelamer
Nijeholtpade
Scherpenzeel
Nijetrijne
Oldeholtwolde
Vinkega
Peperga
Harlingen
Wijnaldum
Midlum
Harlingen
Opsterland
Wijnjewoude
Frieschepalen
Nij Beets
Ureterp
Drachten-Azeven
Gorredijk
Luxwoude
Lippenhuizen
Olterterp
Tijnje
Hemrik
Siegerswoude
Jonkerslân
Terwispel
Bakkeveen
Langezwaag
Beetsterzwaag
Leeuwarden
Wytgaard
Wirdum
Swichum
Goutum
Hempens
Teerns
Leeuwarden
Snakkerburen
Lekkum
Miedum
Alde Leie
Eagum
Warstiens
Wergea
Jirnsum
Warten
Grou
Hijum
Feinsum
Stiens
Britsum
Koarnjum
Jelsum
Húns
Hilaard
Jellum
Bears
Weidum
Mantgum
Jorwert
Leons
Baard
Easterlittens
Idaerd
Reduzum
Friens
Ameland
Hollum
Ballum
Nes
Buren
Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
Dantumadiel
Driezum
De Westereen
De Falom
Wâlterswâld
Damwâld
Sibrandahûs
Rinsumageast
Broeksterwâld
Readtsjerk
Feanwâlden
Tytsjerksteradiel
Jistrum
Eastermar
Noardburgum
Burgum
Sumar
Garyp
Earnewâld
Suwâld
Tytsjerk
Hurdegaryp
Ryptsjerk
Mûnein
Gytsjerk
Oentsjerk
Aldtsjerk
Wyns
Achtkarspelen
Buitenpost
Gerkesklooster
Stroobos
Surhuizum
Augustinusga
Surhuisterveen
Boelenslaan
Harkema
Drogeham
Kootstertille
Twijzel
Twijzelerheide
Smallingerland
Drachtstercompagnie
Houtigehage
Rottevalle
Opeinde
De Tike
Nijega
Drachten
Kortehemmen
Smalle Ee
De Wilgen
Boornbergum
De Veenhoop
Goëngahuizen
Oudega
Heerenveen
Haskerdijken
Nieuwebrug
Luinjeberd
Gersloot
Nieuweschoot
Tjalleberd
Terband
Heerenveen
De Knipe
Jubbega
Oudehorne
Hoornsterzwaag
Oranjewoud
Oudeschoot
Mildam
Nieuwehorne
Katlijk
Bontebok
Nes
Aldeboarn
Akkrum
Súdwest-Fryslân
Stavoren
Molkwerum
Koudum
Warns
Hemelum
Hindeloopen
Workum
It Heidenskip
Nijhuizum
Bolsward
Sibrandabuorren
Poppenwier
Tersoal
Dearsum
Raerd
Easterwierrum
Boazum
Lytsewierrum
Reahûs
Hidaard
Wommels
Waaksens
Kûbaard
Wiuwert
Britswert
Hinnaard
Iens
Easterein
Itens
Rien
Hartwerd
Burgwerd
Hichtum
Witmarsum
Lollum
Arum
Kimswerd
Schettens
Pingjum
Zurich
Kornwerderzand
Breezanddijk
Cornwerd
Wons
Schraard
Longerhouw
Exmorra
Tjerkwerd
Makkum
Idsegahuizum
Allingawier
Piaam
Gaast
Ferwoude
Parrega
Dedgum
Hieslum
Sneek
Ysbrechtum
Loënga
Goënga
Gauw
Offingawier
Scharnegoutum
Tirns
Tjalhuizum
Folsgare
Nijland
Wolsum
Oppenhuizen
Uitwellingerga
Greonterp
Blauwhuis
Westhem
Abbega
Oosthem
IJlst
Jutrijp
Hommerts
Koufurderrige
Smallebrugge
Woudsend
Ypecolsga
Indijk
Heeg
Idzega
Oudega
Sandfirden
Gaastmeer
De Fryske Marren
Sloten
Wijckel
Sondel
Kolderwolde
Nijemirdum
Oudega
Oudemirdum
Elahuizen
Rijs
Harich
Mirns
Balk
Bakhuizen
Ruigahuizen
Boornzwaag
Broek
Goingarijp
Dijken
Akmarijp
Doniaga
Tjerkgaast
Haskerhorne
Idskenhuizen
Joure
Langweer
Legemeer
Nijehaske
Oldeouwer
Oudehaske
Ouwsterhaule
Ouwster-Nijega
Rohel
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottum
Scharsterbrug
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Snikzwaag
Terkaple
Teroele
Vegelinsoord
Terherne
Lemmer
Eesterga
Follega
Oosterzee
Delfstrahuizen
Echten
Echtenerbrug
Bantega
Waadhoeke
Minnertsga
Westhoek
St.-Jacobiparochie
Nij Altoenae
Vrouwenparochie
Oudebildtzijl
St.-Annaparochie
Firdgum
Tzummarum
Klooster Lidlum
Oosterbierum
Pietersbierum
Sexbierum
Ried
Boer
Dongjum
Peins
Schalsum
Franeker
Herbaijum
Achlum
Hitzum
Tzum
Zweins
Wier
Berltsum
Slappeterp
Bitgum
Bitgummole
Menaam
Ingelum
Skingen
Dronryp
Marsum
Deinum
Blessum
Boksum
Wjelsryp
Baaium
Spannum
Winsum
Noardeast-Fryslân
Eanjum
Kollumerpomp
Warfstermolen
Munnekezijl
Burum
Augsbuert-Lytsewâld
Kollum
Feankleaster
Kollumersweach
Sweagerbosk
De Trieme
Aldwâld
Westergeast
Ingwierrum
Ie
Eastrum
Dokkum
Boarnwert
Raard
Holwert
Ternaard
Wierum
Nes
Moddergat
Peazens
Ljussens
Moarre
Jouswier
Mitselwier
Nijewier
Wetsens
Aalsum
Hantumerútbuorren
Easternijtsjerk
Hantumhuzen
Waaxens
Foudgum
Brantgum
Hiaure
Hantum
Blije
Lichtaard
Jannum
Reitsum
Ginnum
Jislum
Burdaard
Ferwert
Hegebeintum
Wânswert
Marrum
Hallum