Mpumalanga

Mpumalanga
Ehlanzeni
Mbombela
Umjindi Local Municipality
Thaba Chweu Local Municipality
Nkomazi
Bushbuckridge
Gert Sibande
Msukaligwa
Lekwa Local Municipality
Pixley Ka Seme Local Municipality
Govan Mbeki
Dipaleseng Local Municipality
Mkhondo
Albert Luthuli Local Municipality
Nkangala
Victor Khanye Local Municipality
Emakhazeni Local Municipality
Emalahleni Local Municipality
Steve Tshwete
Dr JS Moroka Local Municipality
Thembisile Hani Local Municipality