Morogoro - Makutopora SGR

Morogoro - Makutopora SGR in Dodoma.

Morogoro - Makutopora SGR

Maximum speed
160
Station
Kigwe, Bahi