Mikonko Dispensary

Mikonko Dispensary is a clinic in Kigoma.

Mikonko Dispensary

Object
clinic
building
Yes