Cartogiraffe.com

Puho'ava

Puho'ava ko ha vao'akau 'i Vahe Mu'omu'a.

Pinu kehe ki he fakamatala 'i he lēkooti. Puho'ava

Fakamatala mo e ngaahi me'a 'oku 'i he fasi mo e lahi 'o e fonua
wood