Kiowa County

Kiowa County
Snyder 41
Mountain View 27
Mountain Park 19
Lone Wolf 22
Hobart 100
Gotebo 21
Cooperton 8