Cartogiraffe.com

Penama

Map blong Penama. Vanuatu. Populasen hemi 30819. Long ples ia, yu save faenem, bitim ol narafala samting: selen: 142; ples: 85; rilijen: 14; skul: 8. Long Penama, i gat 154 rod.