Sông Kôn

Sông Kôn in Tây Sơn.

Sông Kôn

waterway
river