Đào Tấn

Đào Tấn is a street in Tuy Phước. In the area there are, inter alia, a fuel station and a supermarket.

Đào Tấn

type of road
Slip
Gas station
Cửa hàng Xăng dầu Bảy Cường
Supermarket
Chợ Gò
Religion
Chùa Sơn Long