Tạp hóa Cô Bảy (Dương)

Tạp hóa Cô Bảy (Dương) is a shop in Vĩnh Thạnh.