Bạc Liêu

Bạc Liêu
Hồng Dân 4
Phước Long 2
Thị xã Giá Rai 7
Đông Hải 15
Bạc Liêu 63
Hòa Bình 6
Vĩnh Lợi 4