Tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận
Thuận Nam 12
Ninh Phước 8
Ninh Sơn 13
Bác Ái 10
Phan Rang–Tháp Chàm 124
Thuận Bắc 11
Ninh Hải 10