Tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận
Thuận Nam 11
Ninh Phước 7
Ninh Sơn 25
Bác Ái 17
Phan Rang–Tháp Chàm 114
Thuận Bắc 8
Ninh Hải 8