Tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận
Cam Ranh 79
Thuận Nam 11
Ninh Phước 7
Ninh Sơn 12
Bác Ái 9
Phan Rang–Tháp Chàm 113
Thuận Bắc 11
Ninh Hải 11