Cartogiraffe.com

Tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ của Tỉnh Ninh Thuận. Việt Nam. Dân số là 569000.
Tỉnh Ninh Thuận
Huyện Thuận Nam
Huyện Ninh Phước
Huyện Ninh Sơn
Huyện Bác Ái
Thành phố Phan Rang–Tháp Chàm
Phường Bảo An
Phường Đài Sơn
Phường Đạo Long
Phường Đô Vinh
Phường Đông Hải
Phường Kinh Dinh
Phường Mỹ Bình
Phường Mỹ Đông
Phường Mỹ Hải
Phường Mỹ Hương
Phường Phủ Hà
Phường Phước Mỹ
Phường Tấn Tài
Phường Thanh Sơn
Phường Văn Hải
Xã Thành Hải
Huyện Thuận Bắc
Huyện Ninh Hải