Đường 1 Tháng 3

Đường 1 Tháng 3 is a street in Đông Hải.

Đường 1 Tháng 3

type of road
construction