Sông Cái Lớn

Sông Cái Lớn in Hồng Dân.

Sông Cái Lớn

waterway
River